آغازطرح برقی کردن محور ریلی تهران- مشهد
نويسنده: مدیر ، ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ، بدون دیدگاه

مدیرکل راه آهن خراسان از آغاز طرح برقی کردن محور تهران- مشهد با اعتبار ۶۰ هزار میلیارد ریال همزمان با حضور رییس جمهور در مشهد خبر داد.

امروز همچنین بهره برداری از دو طرح تراک بندی محور تهران – مشهد و توسعه ایستگاه مسافری مشهدد ریال آغاز خواهد شد و با اجرای این طرح ظرفیت ایستگاه های مسافری مشهد به ۳۵ میلیون نفر خواهد رسید .
وی افزود : در صورت تامین مالی بموقع ، این طرح در مدت ۴۲ ماه به اتمام خواهد رسید.
مدیرکل راه آهن خراسان تصریح کرد: همزمان با آغاز این طرح بهره برداری از دو پروژه تراک بندی محور تهران- مشهد به منظور هوشمند سازی ترافیک قطارها و همچنین توسعه ایستگاه مسافری مشهد انجام خواهد شد. وی افزود : با تراک بندی محور تهران- مشهد شاهد افزایش تردد قطارها تا ۲۰۰زوج قطار خواهیم بود.
ضیایی مهر با اشاره به نیاز طرح تراک بندی به توسعه ایستگاه های مسافری اظهار کرد: به همین منظور با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته بهره برداری از توسعه ایستگاه مسافری مشهد همزمان با پروژه تراک بندی این محور انجام خواهد گرفت.
ضیایی مهر خاطرنشان کرد: با اجرای طرح تراک بندی محور تهران- مشهد ظرفیت مسافری آن به ۲۰ میلیون نفر مسافر خواهد رسید.وی گفت : دو طرح تراک بندی محور تهران- مشهد و توسعه ایستگاه مسافری مشهد با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان انجام شده است.

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها