افتخارات

افتخارات انجمن از سال ۱۳۸۵ تا۱۳۹۰

۱- انجمن برتر در زمینه ی فنی مهندسی در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال ۱۳۹۰

۲- کسب رتبه نخست انجمن های علمی از وزارت علوم وتحقیقات فناوری در سالهای ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰

نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها