اخبار ویژه
کد خبر: 30

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ - ۶:۲۷

درباره ما

> خط مشی انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

> اساسنامه انجمن

> معرفی انجمن و اهداف

> کمیته ها


 خط مشی انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران در مرداد ماه ۱۳۷۹ با کسب مجوز از کمیسیون انجمن‌های علمی ایران در وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری به عنوان یک انجمن علمی، تحقیقاتی ، پژوهشی، مهندسی و فرهنگی آغاز به فعالیت کرد.
• یکی از مأموریت این انجمن “مطالعات راهبردی‌ حوزه حمل و نقل ریلی، مشارکت موثر در تصمیم‌سازی دستگاه‌های دولتی و خصوصی و ارائه خدمات علمی،تخصصی به سازمان‌های موجود در صنعت حمل و نقل ریلی در جهت ارتقای سطح عملکرد آنها” است .
• ایجاد انسجام موثر پیرامون فعالیت های حمل ونقل به ویژه در حوزه صنعت ریلی و بهره گیری از کلیه ظرفیت های مرتبط در راستای اهداف برنامه کلان حمل ونقل و سیاست های کلی نظام .

• در این راستا انجمن اهداف راهبردی زیر را مدنظر قرار داده است:

• گام نهادن در جهت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و کمک به واگذاری ها در بخش حمل و نقل ریلی به بخش خصوصی با اولویت در حمایت از منافع حرفه ای شرکتهای عضو حقوقی
• تحقق سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور در بخش حمل و نقل ریلی بر اساس نگاه جامع و ملی
• بهبود بهره‌وری سازمان‌ها در همسویی با برنامه چهارم توسعه کشور و برنامه های سالانه
• همسوسازی تصمیمات ملی در صنعت حمل و نقل ریلی
• بسترسازی ارتباطات علمی با مراجع علمی و تخصصی ملی و فرا ملی در حوزه حمل ونقل ریلی
• فراهم‌آوری امکان بهره‌گیری سازمان‌های صنعت حمل و نقل ریلی از تجارب ملی و فرا ملی
• فراهم‌آوری امکان بهره‌گیری از روش‌های بهبود عملکرد در سازمان‌های فعال در صنعت حمل و نقل ریلی
• ارتقاء سطح دانش و مهارت مدیریت در سازمان‌های فعال در صنعت حمل و نقل ریلی
• اشاعه فرهنگ سرآمدی سازمانی در صنعت حمل و نقل ریلی
• بستر سازی برای ارتقاء سطح دانش نیروهای متخصص زیر بخش حمل ونقل ریلی ، موسسات و صنایع وابسته


اساسنامه انجمن

 فصل اول – کلیات و اهداف
ماده ۱- به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور پژوهشی و فنی در زمینه های مربوطه ، انجمــن مهندسی حمل ونقل ریلی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

          ماده ۲- انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

          ماده ۳- مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
تبصره : هیات مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنـامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام 
شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری برسد.

          ماده ۴- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

  فصل دوم – وظایف و فعالیتها 

          ماده ۵- به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (۱) این اساسنامه ، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۱-۵- ایجاد و توسعه روابط علمی وفرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان ومتخصصانی که به گونه ای با دانش حمل ونقل ریلی مرتبط می باشند.

۲-۵- همکاری با نهادهای علمی، فنی و پژوهشی درزمینه صنعت حمل ونقل ریلـی به منظور ارتقاء  بسط و ارائه تجربه های فنی و پژوهشی ، مبادله اطلاعات ، 

تدوین استانداردها و ارتقاء کمی و کیفی طرحها
۳-۵- ترغیب و تشویق نوآوران و تجلیل از محققان واستادان ممتاز
۴-۵- ارائه کلیه خدمات مورد نیاز جهت ارتقاء کمی و کیفی دانش حمل ونقل ریلی
۵-۵- برپایی و تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی و مشارکت در برپایی  اینگونه گردهمایی ها
۶-۵- ترجمه و تالیف کتب و نشریات علمی در جهت ارتقاء دانش مهندسی حمل و نقل ریلی
۷-۵  سایر موارد مرتبط با موضوع فعالیت انجمن 


فصل سوم – انواع و شرایط عضویت
ماده ۶- عضویتهای انجمن عبارتند از :
۱-۶- عضویت پیوسته :
موسسان انجمن ، اعضاء هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که در زمینه صنعت حمل ونقل ریلی به تدریس و تحقیق اشتغال دارند، و کلیه 
افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های فنی و مهندسی  یا رشته های مرتبط باحمل ونقل ریلی با حداقل دو سال تجربه در زمینه این صنعت و یا با درجه کارشناسی باحداقل چهارسال تجربه در این زمینه باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

        ۲-۶- عضویت وابسته :
افرادی که دارای شرایط زیر هستند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
– کسانی که دارای درجه کارشناسی راه آهن باشند و کارشناسانی که مدت ۲ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند۱-۶ شاغل باشند.

        ۳-۶- عضویت دانشجویی :
کلیه دانشجویانی که در رشته های مرتبط با حمل ونقل ریلی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا (مذکور در بند ۱-۶) یکی از دانشگاهها یا 
مراکز آموزش عالی به تحصیل اشتغال دارند.

۴-۶- عضویت افتخاری :
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های صنعت ریلی حائزاهمیت خاص باشد ، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده 
باشند.

۵-۶- عضویت حقوقی :
اشخاص حقوقی که در زمینه های مرتبط با حمل ونقل ریلی فعالیت دارند، می توانند به عضویت حقوقی انجمن درآیند.
تبصره ۱: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ می باشند با تصویب هیات مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره ۲ : اعضای حقوقی به مثابه عضو پیوسته انجمن محسوب می شوند.

  ماده ۷ – هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن برحسب نوع عضویت توسط مجمع عمومی تعیین  می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱ : پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
تبصره ۲ : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

          ماده ۸- عضویت دریکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱-۸- استعفای کتبی
۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره ۱ : تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است .

 

 فصل چهارم : ارکان انجمن 

  ماده ۹- ارکان اصلی عبارتند از :
الف – مجمع عمومی              ب- هیات مدیره                    ج- بازرس 

الف – مجمع عمومی :
ماده ۱۰- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

    ۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور نصف به علاوه یک کل اعضای  پیوسته انجمن یا نمایندگان آنها رسمیت می یابد و تصمیمات با رای کتبی اکثریت آراء معتبر است.
۲-۱۰- در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه 
رسمیت خواهد یافت .
۳-۱۰- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.
تبصره ۱ : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بصورت کتبی و یا انتشارآگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع 
اعضای پیوسته برسد.
تبصره ۲ : یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به 
تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ، ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نماید.
تبصره ۳ : در صورت تحقق تبصره فوق ، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است وهیات رئیسه مجمع از میان اعضا 
انتخاب خواهد شد.

          ماده ۱۱- وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده :

۱-۱۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
۲-۱۱- تصویب خط مشی انجمن
۳-۱۱- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس
۴-۱۱- تعیین میزان حق عضویت
۵-۱۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه جهت ارائه به مراجع قانونی
۶-۱۱- عزل هیات مدیره و بازرس
۷-۱۱- تصویب انحلال انجمن
۸-۱۱- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن
تبصره ۱ : مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس ، یک منشی و دوناظر اداره می شوند.
تبصره ۲ : اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.
تبصره ۳: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.
تبصره ۴ : مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در موادبندهای ۵-۱۱ و ۶-۱۱ و ۷-۱۱ تشکیل می شود.

ب – هیات مدیره
ماده ۱۲- هیات مدیره انجمن مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است. که برای مدت دو سال با راُی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن 
انتخاب می شوند.
۱-۱۲- هیچیک از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.
۲-۱۲- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.
۳-۱۲- هیات مدیره حداکثر تا یکماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به انتخاب رئیس ، نایب رئیس  و خزانه دار و نیز تفکیک وظایف 
خود اقدام می نماید.
۴-۱۲- هیات مدیره می تواند فردی رابعنوان دبیر انجمن خارج از اعضاء هیات مدیره انتخاب و استخدام نماید و به مسئولیت خود انجام قسمتی از وظایف خود را به 
وی محول نماید.
دبیر در جلسات هیات مدیره بدون حق رای شرکت می نماید.
۵-۱۲-کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب 
رئیس هیات مدیره معتبر است .
۶-۱۲- هیات مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل 
سه روز است .
۷-۱۲- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق ، معتبر است .
۸-۱۲- کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می شود.
۹-۱۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه 
متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
۱۰-۱۲- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
۱۱-۱۲- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است .
۱۲-۱۲- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه  پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی  و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله
نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.
تبصره : هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را به عهده 
خواهد داشت .

          ماده ۱۳- هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲-۱۳- تشکیل گروه های علمی انجمن ، تعیین وظایف و نظارت برفعالیت آنها
۳-۱۳-هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به 
استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است ، انجام دهد.
۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم 
برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.
۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر
۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر
۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
۸-۱۳- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چهارچوب وظایف انجمن
۹-۱۳- جلب هدایا وکمکهای مالی
۱۰-۱۳- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی
۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۱۲-۱۳- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

ج- بازرس 

          ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید.
تبصره : انتخاب مجدد بازرس بلامانع است .

          ماده ۱۵- وظایف بازرس به شرح زیر است .

۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.


فصل پنجم – گروههای علمی انجمن
ماده ۱۶- انجمن می تواند گروه ها و کمیته هایی از جمله موارد زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره تعیین می شود به 
فعالیت می پردازند.

          ۱)- گروههای تخصصی
۲)- کمیته پژوهش
۳)- کمیته آموزش و خدمات مهندسی
۴)- کمیته انتشارات
۵)- کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی
۶)- کمیته عضویت
۷)- کمیته همایش های علمی 

        ۱-۱۶- تهیه و تصویب آئین نامه تشکیل گروهها و کمیته ها با هیات مدیره انجمن است .

 

 فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه
ماده ۱۷- منابع مالی انجمن عبارتند از :
۱-۱۷- حق عضویت اعضا
۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای
۳-۱۷- دریافت هدایا و کمکها
۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد. 

          ماده ۱۸- درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی  به کمیسیون انجمن های علمی ارسال می شود.

          ماده ۱۹- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

          ماده ۲۰- هیچیک از موسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود  و وابستگان درجه یک آنها نمیتوانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.

          ماده ۲۱- کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفترمرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مرجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

          ماده ۲۲- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی معتبر است .

          ماده ۲۳- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارد.

          ماده ۲۴- در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی ، همان مجمع هیات تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد 

کرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی، کلیه داراییهای منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت علوم ، تحقیقات  و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

          ماده ۲۵- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل ۲۵ ماده ۵۶ زیرماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ             مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

 معرفی انجمن و اهداف


انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران در
مرداد ماه سال ۱۳۷۹ با کسب مجوز از کمیسیون انجمنهای علمی ایران در
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یک

انجمن علمی با اهداف ذیل بنیان گذاشته شد:

۱- ایجاد و توسعه روابط علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‏ المللی بین
محققان و متخصصانی که به گونه ‏ای با دانش حمل و نقل ریلی مرتبط می‏باشند.

۲- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه صنعت حمل
و نقل ریلی به منظور نشر تجربه‏ های آموزشی و پژوهشی، مبادله اطلاعات،

تدوین استانداردها و ارتقاء کمی و کیفی طرحها

۳- ترغیب و تشویق نوآوران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

۴- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

۵- تشکیل و یا مشارکت در گردهمایی‏های علمی در سطح ملی و بین‏ المللی

۶- ترجمه، تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی

در حال حاضر انجمن دارای چهار کمیته می‏باشد که عبارتند از:

کمیته پژوهش: این کمیته برای ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارشناسان، حمایت
از توسعه خدمات فنی، مراکز پژوهشی، صاحبان اندیشه، برگزاری سمینارها و

جلب حمایت مالی وزارتخانه ها و صنایع در راستای توسعه پژوهش فعالیت می‏کند.

کمیته آموزش و خدمات مهندسی: عمده وظایف این کمیته، بررسی و شناسایی
نیازهای آموزشی و خدمات مهندسی، ایجاد بانک اطلاعات، تدوین عناوین،

سرفصلها و جزوات آموزشی مهندسی ریلی می‏باشد.

کمیته عضویت: کلیه امور مربوط به انواع عضویتها و تعیین سیاستهای کلان
در مورد تامین منابع مالی را برعهده دارد.

کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی: وظیفه این کمیته، تهیه نشریات، کتب و
منابع درخواستی کمیته‏ های مختلف انجمن، گردآوری اخبار و اطلاعات انجمن،

برنامه ریزی برای انجام بازدیدها و مصاحبه ‏ها و در مجموع، رساندن پیام
انجمن به جامعه و انعکاس بازتاب افکار عمومی به داخل انجمن می‏باشد.

ارسال دیدگاه