شرکت هولدینگ نگهداری و تعمیرات تجهیزات ریلی (Euro Maint) در توافقنامه‌ای با گروه سرمایه‌گذاری صنعتی “ایبریا” از جمله شرکت‌های تابعه صنعت ریلی آلمان، متعهد شد در مسیر بهبود کارایی برخی امور مربوط به نگهداری تجهیزات ریلی آلمان، به همراه گروه صنعتی “لوکزامبورگ – بیس”، برخی عملیات نگهداری تجهیزات ریلی آلمان را به انجام برساند. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها