شهرسازی ریل‌پایه مدلی از شهرسازی مدرن بوده که در کلانشهرهای پرجمعیت برای مقابله با ترافیک‌ و آلودگی شدید استفاده می‌شود و شهر محلی برای عبور حمل‌ونقل پاک ریلی در قالب مترو، راه‌آهن بین‌شهری و حومه‌ای می‌شود.

ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها