مدیر عامل راه آهن در نشست کارگروه هفته ایمنی شبکه حمل‌ و نقل ریلی بر سازماندهی ایمنی در کشور و حوزه ریلی تاکید کرد.

ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها