عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون مصوب کرد که سرمایه گذاران در بخش حمل و نقل ریلی از معافیت های مالی و امتیازاتی برخوردار شوند. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها