در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی از امضاء تفاهم نامه های جدید برای توسعه خطوط ریلی کشور با ایتالیا و فرانسه خبر داده است، معاون حمل و نقل شهرداری تهران با ابراز بی اطلاعی از تفاهم نامه ای برای ساخت ایستگاه یا تامین تجهیزات متروی تهران در این سفر، گفت: امید است سازوکارهای حمایتی دولت های اروپایی از مدیریت شهری، شهر و شهروندان در تهران نیز تحقق یابد. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها