نحوه مدیریت در حوزه حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای ایجاب می‌کند که برای توسعه ملی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی تدابیر لازم در نظر گرفته شود. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها