گاگیک بگلریان وزیر حمل و نقل و ارتباطات ارمنستان پس از دیدار با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران از آمادگی این کشور برای توسعه کریدورهای حمل و نقل جاده‌ای و ریلی خبرداد و گفت: یک بزرگراه با استانداردهای بین المللی در ارمنستان در حال ساخت است که ایران را به گرجستان متصل می کند. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها