مدیرکل راه آهن شرق کشور گفت: سرعت با ایمنی بالا در حمل بار و مسافر از جمله شاخص هایی است که در حمل و نقل ریلی مطرح است و در این راستا سرعت حمل بار و مسافر در راه آهن شرق به طرز چشمگیری افزایش یافته است. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها