عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون مصوب کرد که سرمایه گذاران در بخش حمل و نقل ریلی از معافیت های مالی و امتیازاتی برخوردار شوند. ادامه مطلب …

برنامه ششم توسعه کشور در شرف نهایی شدن است. پنج برنامه توسعه پس از انقلاب اجرا شده است. تا سال ۵۷ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه ریلی ایجاد شده بود و در این ۳۷ سال بعد از انقلاب هم ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه جدید احداث شد، تقریبا سالی ۱۵۰ کیلومتر. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها