وزیر راه و شهرسازی گفت: طی سفر اخیر به دو کشور ایتالیا و فرانسه پیشنهاداتی از سوی نمایندگان این دو کشور جهت سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه حمل و نقل جاده ای ایران مطرح و قرار بر تنظیم و ارسال پیشنهادات از جانب آنها گذاشته شد. ادامه مطلب …

راه آهن ملی فرانسه با فاز دوم پروتکل همکاری با راه آهن هند که در آپریل ۲۰۱۵ امضاء شده بود برای یک پروژه نمونه بروز رسانی دو ایستگاه موافقت کرد. راه آهن هند قصد دارد در پروژه‌ای وضعیت ۴۰۰ ایستگاه را به کلاس جهانی بروزرسانی کند. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها