تقی زاده دبیر نخستین همایش «شهرسازی ریل‌پایه» نبود هماهنگی لازم بین بخش حمل و نقل و نظام شهرسازی را یکی از مشکلات اساسی در این حوزه دانست و گفت: امید است با برنامه‌ریزی مناسب مشکلات موجود در این بخش نیز به تدریج برطرف شود. ادامه مطلب …

نخستین همایش شهرسازی ریل پایه با هدف استفاده حداکثری از حمل و نقل عمومی درون‌شهری، منطقه‌ای و برون‌شهری یازدهم بهمن ماه امسال در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود. ادامه مطلب …
نشریات
فصلنامه فارسی علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJTE
فصلنامه انگلیسی علمی - پژوهشی IJARE
ماهنامه فنی مهندسی حمل و نقل توسعه
فصلنامه فنی مهندسی حمل و نقل محور توسعه
کتاب ها